Forsvarslovens § 17, stk. 1, nr. 1

Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation

Skiftende forsvarsministere har ikke ville svare på spørgsmål om lovgivningen har været anvendt. Trods kritik fra blandt andet CEPOS, fastholder forsvarsministeren at lovgivningen er forenelig med den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Særligt er spørgsmålet blevet interessant, efter Edward Snowdens afsløringer af NSA's efterretningsvirksomhed. Her indgår storskala overvågning af internettet som et centralt komponent.

Spørgsmål til forsvarsministeren

Kan ministeren oplyse, hvilken myndighed der i 1987 har anvendt den bemyndigelse, der findes i forsvarslovens § 6 [nuværende § 17]?
Kan ministeren fuldstændigt udelukke, at forsvarslovens § 17 aktuelt kan finde anvendelse i den af regeringen erklærede »krig mod terror«, således at PET kan få vide beføjelser til - uden retskendelse - at aflytte elektronisk kommunikation f.eks. mellem danske borgere og folketingsmedlemmer?.
Da Folketinget ikke ved spørgsmål til ministeren har kunnet få oplyst, om regeringen betragter Danmark som værende i krig eller under andre ekstraordinære forhold, fastslår Folketinget hermed, at dette ikke er tilfældet.
Befinder Danmark sig i kraft af sit internationale engagement i bl.a. Afghanistan i en sådan situation, at forsvarslovens paragraf 17 kan anvendes til at træffe de i paragraffen nævnte foranstaltninger?
Har der siden forsvarslovens vedtagelse i 2001 været eksempler på, at lovens paragraf 17 har været anvendt til at træffe de i paragraffen nævnte foranstaltninger?
Vil ministeren [...] redegøre for, hvorfor "oplysninger af den omhandlede karakter" alene gives til Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne, såfremt det måtte være aktuelt, og hvorfor det dermed ikke kan offentliggøres, såfremt Forsvarslovens § 17 bringes i anvendelse på baggrund af Danmarks engagement i bl.a. Afghanistan?
Vil ministeren [...] redegøre for, om ministeren ikke mener, at befolkningen har krav på at vide det, såfremt det er muligt for Forsvarets Efterretningstjeneste at anvende de i forsvarslovens § 17 nævnte foranstaltninger, om ministeren ikke mener, at der er tale om indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder, såfremt bestemmelsen anvendes, og hvorfor ministeren i benægtende fald mener, at det er nødvendigt at tilbageholde sådanne oplysninger for befolkningen?

Herunder findes links til artikler bragt i danske dagblade omkring sagen

Styrmand: @christianpanton